Polityka prywatności

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest VIVERE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łuckiej 2/4/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000738651, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272857177 („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 • poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie internetowym dostępnym pod adresem http://vivere.pl/,
 • telefonicznie na numer +48 502 502 303,
 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@vivere.pl,
 • pisemnie na adres 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6/2U.

2. Informacje ogólne.

Administrator niniejszym informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119 („RODO”).

3. Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Proces (cel) przetwarzaniaPodstawa prawna i okres przetwarzania danychPrawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowychArt. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemya)    do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lubb)   do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,c)    w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.
umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, który zakupił lokalArt. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODODane przetwarzać będziemya)      w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy – przez okres niezbędny do podjęcia takich działań;b)      w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy;c)      w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;d)      w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4 lit. e;e)      w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa;w zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwubadanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu oraz marketing bezpośredni produktów i usług
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentemArt. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODODane przetwarzać będziemya)      w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,b)      w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,c)      w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawadochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentówArt. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Sporządzanie statystykArt. 6 ust. 1lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesomPolepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikamiArt. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeńArt. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.)Art. 6 ust. 1lit. f) RODODane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione
Dostarczanie newsletteraArt. 6 ust. 1lit. a) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu cofnięcia zgody.
 

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • prawo uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług realizowanych przez Administratora lub zawarcia umowy z Administratorem, a także oraz zadośćuczynienia przez niego wymogom prawnym.

6. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Przekazanie danych poniższym podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem. Dostęp do danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora posiadający stosowne upoważnienia;
 • podmioty biorące udział w świadczeniu usług lub realizacji umowy działający na zlecenie Administratora lub wspólnie z Administratorem – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w tym celu;
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

7. Profilowanie

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu, nie będą też wobec nich podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), z zastrzeżeniem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, które będą podlegać profilowaniu na następujących zasadach. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

8. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem http://vivere.pl/ wykorzystuje mechanizm „cookies”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 •  wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis internetowy dostępny pod adresem http://vivere.pl/ .Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika oraz dokonywanych przez niego czynności.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu mogą obejmować:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. userinputcookies),
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authenticationcookies),
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. usercentricsecuritycookies),
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia playersessioncookies),
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. userinterfacecustomizationcookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cartcookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia
  identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych
  w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

9. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

10. Zabezpieczenie danych

Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzanymi przez niego danymi. Administrator dokłada wszelkich starań by ww. środki zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

11. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zapytaj o

  Zapytaj o